Qui fa què en la indústria del videojoc

Expliquem els principals perfils professionals de la indústria del videojoc.

T’has fixat en els perfils professionals que apareixen als crèdits d’un videojoc? Surten tota mena de càrrecs en anglès i és difícil endevinar què fa cadascú. Per començar hem de tenir clara la distinció entre les dues marques que apareixen a la caràtula o en iniciar un videojoc, és a dir, l’empresa que l’ha fet i la que l’ha distribuït. Els estudis de desenvolupament (developers en anglès) són les que creen els videojocs, de la mateixa manera que una productora audiovisual crea una pel·lícula. Les empreses editores (publishers en anglès) són les que distribueixen les còpies dels videojocs arreu del món, negociant el repartiment de beneficis entre tots els agents del mercat que intervenen en el procés.

Les editores més importants tenen estudis interns, plataformes de joc pròpies i poden encarregar projectes a tercers (empreses conegudes com a third parties). Mouen els diners dins la indústria i les seves decisions afecten el rumb general del mitjà. Altres editores més humils s’especialitzen en nínxols de mercat, jocs de pressupost intermedi o d’estudis independents. Alguns d’aquests últims a vegades opten per autoeditar-se els seus jocs, o sigui que assumeixen tota la feina i el risc de la comercialització, però controlen tot el procés i els beneficis.

Començarem parlant de les tres branques tradicionals del desenvolupament —disseny, art i programació— i seguirem amb altres departaments i oficis no tan coneguts però igual d’importants per aconseguir que el joc en qüestió arribi a les teves mans.

Perfils professionals de la indústria del videojoc

Com més gran sigui l’empresa, més se subdivideixen els departaments i els treballadors estan més especialitzats. Entre els especialistes del mateix tipus, com per exemple els artistes, se sol seguir la següent jerarquia: director de departament, artista principal (lead en anglès), artistes seniors i artistes juniors.

Disseny

Director creatiu

És el càrrec que ostenten els creadors amb més renom i que han assolit un estatus d’autors. El director creatiu pren les decisions determinants durant tot el procés de desenvolupament; la idea original sol ser seva i és la cara visible del videojoc.

La majoria d’estudis no tenen aquest càrrec, només els noms propis de la indústria poden acaparar tanta responsabilitat, que normalment queda repartida entre els directors de cada departament i els especialistes principals, així com amb el productor, del qual la figura del director creatiu n’ha usurpat molt de poder de decisió.

Dissenyador

És l’ofici més desitjat pels qui volen dedicar-se al desenvolupament, ja que és qui crea tots els blocs que componen l’obra: les mecàniques, la narrativa, els espais virtuals i els elements interactius. No necessàriament té les idees originals, sinó que els hi dóna forma perquè el joc funcioni.

Com més complex és el joc que s’està desenvolupant, més es reparteixen les tasques específiques entre els dissenyadors. Per exemple, el dissenyador de nivells pensa com han de ser els nivells o pantalles del joc per treure el màxim profit de l’espai virtual, que el jugador es fixi en un element, que no es perdi o que l’espai sembli més gran del que és.

Escriptor

Els escriptors són guionistes capaços de crear una trama interessant, de dotar als personatges de personalitat i diàlegs convincents. També requereixen la mà d’un escriptor altres textos com les descripcions dels objectes o fragments de transfons. Els escriptors tècnics, en canvi, creen la documentació i instruccions que acompanyen al joc.

Dissenyador d’experiència d’usuari (UX)

Podríem dir que és un examinador de la feina dels dissenyadors. No forma part del departament de disseny, sinó que entra en acció per contrastar el que aquest ha creat. Un dissenyador UX compta amb coneixements sobre psicologia i neurologia aplicada als usuaris per analitzar el joc. Es posa en la pell dels jugadors a qui va orientat el videojoc per comprovar que transmet l’experiència desitjada, no només en termes de jugabilitat i immersió, sinó en la usabilitat dels menús i interfícies. És un expert que no està contaminat pel procés creatiu i que, per tant, veurà els defectes que els creadors passen per alt.

Art

Artista

La feina de l’artista és el primer que veiem d’un videojoc, l’estètica que té, i determina en gran mesura si aquest ens crida l’atenció o no. Un artista pot fer múltiples tasques d’il·lustració i disseny gràfic, des de dibuixar els primers conceptes de com serà el món que es vol crear fins a l’aspecte dels menús. Els artistes se solen especialitzar en disseny de personatges, entorns, textures o objectes, i en 2D o 3D.

Animador

L’animador, com el seu nom indica, dóna vida als gràfics modelats pels artistes, els hi aporta moviment. Pot estar especialitzat en 2D o 3D. L’animador descomposa el moviment de l’objecte en claus que defineixen posicions, de manera que l’ull humà capti un moviment fluid, tenint en compte factors físics o contextuals coherents amb el món virtual del joc.

Animar els personatges és especialment complicat, per la qual cosa també s’usa la captura de moviment. Lanimador motion-cap transfereix les animacions capturades als models del joc, netejant, reparant o fent arranjaments a les accions perquè resultin d’allò més realistes i naturals.

Enginyer de so

S’encarrega de crear efectes de so, afegir veus als personatges i compondre músiques adequades per a les diverses facetes del joc. Si se subdivideix aquest ofici, en traiem especialistes en efectes de so, d’una banda, i músics o compositors de l’altra.

Programació

Programador de motors i eines

Desenvolupa el motor de joc que fa possible implementar tots els elements que componen el joc i el programari amb el qual dissenyadors i artistes treballen amb el motor. És un perfil de programador d’alt nivell i gran experiència, que domina uns quants llenguatges de programació, física, sistemes de col·lisió, matemàtiques i tot i més. Normalment, però, els desenvolupadors fan servir motors i eines creats per grans companyies. Uns dels motors de joc més populars són Unity, Unreal o Source.

Programador de gràfics

Implementa textures, personatges, música i efectes dins de l’arquitectura del joc. Ha de tenir un ampli coneixement del maquinari amb el qual es jugarà el joc per fer servir les eines adequades. És un dels perfils més demandats, ja que es necessita en quasi tots els desenvolupaments.

Programador d’intel·ligència artificial

Dota a les entitats del joc de reaccions a les accions del jugador i d’una aparença d’intel·ligència o llibertat d’acció als personatges no jugables. Com més avança aquest camp d’investigació, més complexos són els algorismes que regeixen el comportament de les entitats del joc i, per tant, permeten que aquestes s’orientin millor, segueixin patrons menys previsibles i reaccionin de manera més convincent.

Programador d’entorns de xarxa

S’encarrega de desenvolupar i mantenir la infraestructura necessària per al joc en línia. Els jocs multijugador o que compten amb un mode en línia són molt nombrosos i populars. Cada cop es requereix que les partides siguin més fluides i estables i amb més jugadors simultanis, per la qual cosa és un perfil a l’alça.

Estàs pensant en formar-te per a treballar a la indústria del videojoc? Et resumim l’oferta educativa de Catalunya.

Quality Assurance

El departament de QA és l’encarregat de provar el joc un cop rere un altre. Un equip de testers es dediquen a caçar sistemàticament errors i problemes de disseny a les nombroses versions del videojoc que es van succeint. No és una feina agraïda com molts pensen. Alguns testers pateixen malsons i acaben farts de jugar després d’hores de fregar parets, saltar frenèticament o qualsevol de les accions repetitives que s’han de fer per intentar “trencar” el joc, trobar els glitchs i bugs amagats en el programa, de manera que es puguin solucionar abans que els jugadors s’ho trobin una vegada posat a la venda.

Gestió empresarial i comercialització

Productor

Controla els temps de producció i el pressupost de què disposa el projecte. Ha de saber com es comercialitza un videojoc i com adquirir i gestionar eficientment els recursos financers i humans. Quan hi ha més d’una persona amb aquesta funció, s’organitzen com a director de producció, productors i assistents de producció.

Màrqueting i relacions públiques

Els departaments de màrqueting i relacions públiques inclouen diversos perfils d’especialistes per a les activitats de màrqueting: disseny de producte des del punt de vista de l’èxit comercial, distribució (on es vendrà, preu, etc.) i publicitat. Normalment treballen per a les editores de videojocs, ja que pocs estudis tenen la capacitat de portar a terme la comercialització del seu joc.

Analistes de mercat

Fan enquestes i estudis per saber les preferències de compra dels clients potencials. Proporcionen les dades per als directors de màrqueting i, en darrera instància, a qui decideix si es fa un joc o un altre.

Consulta quines empreses de videojocs hi ha a Catalunya

Altres perfils professionals de la indústria del videojoc

Hi ha diversos perfils professionals que, per ser menys requerits, de nova creació o, simplement, no tan desitjats, són bastant desconeguts. Encara que no hi entrem en detall volem mencionar-ne uns quants.

Si no fos pels traductors i intèrprets, jugaríem sempre en anglès o japonès. Fa unes dècades era comú que per manca de localització (adaptació del videojoc a la llengua i cultura d’altres països) molts jocs no arribessin a distribuir-se aquí o que tinguéssim dificultats per entendre els diàlegs o els menús.

Els actors de doblatge cada cop són més importants per dotar als personatges d’una veu i personalitat que per escrit no prenen la mateixa força ni matisos.

Així mateix, els actors corporals per captura de moviment també fan que les animacions siguin naturals i expressin de forma molt convincent el moviment i personalitat dels personatges.